Form khảo sát Form khảo sát Form khảo sát
Banner chinh 2023 -1 Banner chinh 2023 -2 Banner chinh 2023 -3

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em từ 12 tuổi của Bộ Y tế năm 2020


BỘ Y TẾ

Số: 1851/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em >= 12 tuổi”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em >= 12 tuổi”.

 

Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em >=12 tuổi” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.

 

Điều 3. Bãi bỏ 02 bài: “Chẩn đoán và xử trí cơn hen phế quản cấp” và “Chẩn đoán và điều trị dự phòng hen phế quản” trong “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng” được ban hành tại Quyết định số 3942/QĐ-BYT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế và bãi bỏ Quyết định số 4776/QĐ-BYT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản”.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

 

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng và Vụ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

  • Như Điều 5;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Các Thứ trưởng;

  • Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Website Cục KCB;

  • Lưu: VT, KCB, PC.

Nguyễn Trường Sơn

 

 

HEN PHẾ QUẢN NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM TỪ 12 TUỔI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1851/QĐ-BYT Ngày 24 tháng 04 năm 2020)

 

 

CHỦ BIÊN

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn

 

ĐỒNG CHỦ BIÊN

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê

GS.TS. Ngô Quý Châu

PGS.TS. Trần Thúy Hạnh

TS. Nguyễn Hoàng Phương

 

THAM GIA BIÊN SOẠN VÀ THẨM ĐỊNH

PGS.TS. Vũ Văn Giáp

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hồi

ThS. Nguyễn Trọng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung

PGS.TS. Trần Văn Ngọc

PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan

PGS.TS. Phan Thu Phương

TS. Nguyễn Hoàng Phương

TS. Nguyễn Văn Thọ

TS. Phạm Huy Thông

TS. Nguyễn Hữu Trường

TS. Cao Thị Mỹ Thúy

ThS. Vũ Văn Thành

BSCKII. Đặng Vũ Thông

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân

 

TỔ THƯ KÝ

PGS.TS. Vũ Văn Giáp

TS. Nguyễn Hữu Trường

ThS. Trương Lê Vân Ngọc

CN. Đỗ Thị Thư

 

MỤC LỤC

 

DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH
 
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 
1. ĐỊNH NGHĨA HEN PHẾ QUẢN
 
2. CHẨN ĐOÁN
2.1. Triệu chứng lâm sàng
2.2. Cận lâm sàng
2.3. Chẩn đoán xác định
2.4. Chẩn đoán phân biệt
2.5. Chẩn đoán hen phế quản khi bệnh nhân đã dùng thuốc kiểm soát hen
2.6. Chẩn đoán hen phế quản ở một số thể lâm sàng
2.7. Đánh giá hen phế quản
2.7. 1. Đánh giá độ nặng của hen phế quản
2.7.2. Đánh giá kiểm soát hen
 
3. ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN
Ghi chú: những thuốc đánh dấu * chỉ được phép kê đơn khi thuốc được cấp giấy phép lưu hành sản phẩm tại Việt Nam
 
3.1. Các nguyên tắc của điều trị hen phế quản
3.1.1. Mục tiêu dài hạn của điều trị hen
3.1.2. Sự hợp tác giữa bệnh nhân – nhân viên y tế
3.1.3. Chu trình điều trị hen giúp giảm yếu tố nguy cơ và kiểm soát triệu chứng
 
3.2. Thuốc điều trị và chiến lược kiểm soát triệu chứng và giảm nguy cơ
3.2.1. Thuốc điều trị hen
3.2.2. Điều trị ban đầu bằng thuốc kiểm soát hen
3.2.3. Điều chỉnh điều trị hen theo bậc
3.2.4. Quản lý các yếu tố nguy cơ thay đổi được khác
3.2.5. Các điều trị khác
3.2.6. Chỉ định chuyển tuyến trên để khám chuyên khoa
 
3.3. Giáo dục xử trí hen theo hướng dẫn và huấn luyện kỹ năng
3.3.1. Huấn luyện kỹ năng sử dụng hiệu quả các bình hít
3.3.2. Tuân thủ việc dùng thuốc và lời khuyên khác
3.3.3. Huấn luyện tự xử trí hen theo hướng dẫn
 
3.4. Xử trí hen với bệnh lý đi kèm và trong những nhóm dân số đặc biệt
3.4.1. Xử trí bệnh lý đi kèm
 
3.5. Hen nặng ở bệnh nhân người lớn và vị thành niên
 
4. XỬ TRÍ KHI HEN TRỞ NẶNG VÀ ĐỢT CẤP
 
4.1. Đại cương
4.2. Chẩn đoán đợt cấp hen phế quản
4.3. Hướng dẫn tự xử trí đợt cấp hen phế quản theo bản kế hoạch hành động
Kế hoạch hành động hen phế quản
4.4. Xử trí đợt cấp hen phế quản ở cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu
4.5. Xử trí đợt cấp hen phế quản tại khoa cấp cứu
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
(Còn tiếp...)

Để lại SỐ ĐIỆN THOẠI , chúng tôi sẽ gọi điện tư vấn riêng cho bạn

Ban hang online
Tin tức liên quan
Form khảo sát Form khảo sát Form khảo sát